Strona Główna Akredytacje Regulamin Archiwum Media

Siatkarka Roku
Zobacz »
Siatkarz Roku
Zobacz »
Trener Roku
Zobacz »
Debiut Roku
Zobacz »
Drużyna Roku
Zobacz »
Drużyna Siatkówki Plażowej Roku
Zobacz »
Najsympatyczniejsza Siatkarka Roku
Zobacz »
 

Regulamin Plebiscytu „Siatkarskie Plusy”

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Plebiscycie pod nazwą „Siatkarskie Plusy” („Plebiscyt”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062347, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; REGON 000866372, NIP 527-22-01-494 („Organizator”).

3. Partnerem Plebiscytu jest Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.

4. Plebiscyt będzie trwał od 3.01.2011r. do 21.01.2011 r.

5. Plebiscyt organizowany jest przy użyciu strony internetowej www.siatkarskieplusy.pl („Strona”).

6. Uczestnictwo w Plebiscycie jest dobrowolne.

 

Uczestnicy Plebiscytu
§ 2

Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca ze Strony.

 

Zasady prowadzenia Plebiscytu
§ 3

1. Zadaniem osób określonych w § 2, biorących udział w Plebiscycie („Uczestnicy”) jest oddanie głosu na Stronie w co najmniej jednej z sześciu kategorii („Kategorie”), które prezentują zawodników, trenerów i drużyny nominowane do nagrody Siatkarski Plus.

2. Nominacji zawodników, trenerów i drużyn dokonuje Kapituła Plebiscytu w składzie:

a. Mirosław Przedpełski – Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej

b. Wiesław Radomski – Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej

c. Jarosław Bauc – Prezes Polkomtel S.A.

d. Marian Kmita – Dyrektor Polsat Sport

e. Andrzej Warych – Dyrektor Biura Polskiego Związku Piłki Siatkowej

f. Dariusz Matuszak – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A.

g. Jacek Kasprzyk – Dyrektor Rozgrywek PlusLigi Kobiet

h. Andrzej Lemek – Członek Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego

i. Tomasz Swędrowski – dziennikarz, komentator sportowy meczów PlusLigi, PlusLigi Kobiet

j. Tomasz Wójtowicz - złoty medalista Mistrzostw Świata (1974) i Igrzysk Olimpijskich (1976), komentator sportowy meczów PlusLigi, PlusLigi Kobiet

k. Włodzimierz Sadalski – Szef Pionu Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, polski siatkarz, mistrz świata z Meksyku (1974) oraz z Montrealu (1976), były trener reprezentacji Finlandii

3. Nominacje następują w Kategoriach:

a. Siatkarka Roku

b. Siatkarz Roku

c. Trener Roku

d. Drużyna Roku

e. Drużyna Siatkówki Plażowej Roku

f. Debiut Roku 

4. W każdej z Kategorii nominowanych jest po 5 zawodników lub trenerów lub drużyn.

5. Każdy Uczestnik może oddać jeden głos w każdej z Kategorii.

6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w trakcie Gali wręczenia nagród Siatkarskie Plusy w dniu 22 stycznia 2011 roku o godzinie 20.00. Gala transmitowana będzie przez telewizje Polsat oraz Polsat Sport.

7. Głosowanie jest całkowicie anonimowe.

 

Rozstrzygnięcie Plebiscytu
§ 4

1. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w wyniku zsumowania głosów w każdej z Kategorii.

2. Zawodnik lub drużyna lub trener zostaje zwycięzcą Plebiscytu w momencie, kiedy uzyska najwięcej głosów w danej Kategorii. 

3. Kapituła Plebiscytu będzie pełniła nadzór nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu.

4. Do zadań Kapituły Plebiscytowej należy:

a. rozstrzygnięcie Plebiscytu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

4. Kapituła Plebiscytu sporządzi protokół z podaniem wyników Plebiscytu, na podstawie którego nastąpi ich ogłoszenie. Protokół będzie przechowywany przez kapitułę Plebiscytu przez okres 30 od rozstrzygnięcia Plebiscytu. Każdy Uczestnik Plebiscytu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

Reklamacje
§ 5

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Plebiscytem Uczestnik Plebiscytu powinien informować Organizatora.

2. Uczestnik Plebiscytu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Siatkarskie Plusy” na adres Polski Związek Piłki Siatkowej, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. 

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie na adres wskazany w reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

Postanowienia końcowe
§ 6

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, jak również prawo do skrócenia bądź przedłużenia czasu trwania Plebiscytu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Plebiscytu.

2. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Plebiscytu. 

3. Regulamin w wersji papierowej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz w wersji elektronicznej na Stronie.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Plebiscytu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie. 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Plebiscytu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Sponsor Tytularny Organizatorzy Partnerzy Patron Radiowy
Copyright © by Siatkarskie Plusy